Xingping Yunlu Resort
2014 Xingping [Inspire]

Site:    Yangjia Village, Xingping Town, Guangxi | Type:   Resort | Scale:   3,000 sq.m. | Design/Built:   2012/2014 | Landscape & Interior:   ARES Partners | Photography:   Su Shengliang |