Xingping Yunlu Resort
2015 Xingping [Hotel]

LOCATION: Yangjia Village, Xingping Town, Guangxi |TYPE: Resort |SCALE: 3,000 sq.m. |DESIGN/BUILT: 2012-2013 / 2015 |PHOTOGRAPHY: Su Shengliang |